Bakgrunn

Idrettens barnerettighet 8: Alle skal få være med på leken

Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi eller engasjement. Barn har rett til å være i et inkluderende idrettsmiljø uten utstyrs- eller kostnadspress.

Nasjonale kartlegginger viser at barn og unge beveger seg for lite. Studier viser at barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant de som aldri har vært med i et idrettslag, og at barn fra lavinntektsfamilier er underrepresentert i lagidrett. Kostnader og krav om foreldreinnsats er mulige barrierer.

Håkkihoder ønsker å tenke nytt hvordan vi rekrutterer og beholder barn i organisert idrett.Vi tror at et tettere samarbeid mellom idrettslag, frivillighet og skoler kan være en nøkkel til å inkludere flere. Håkkihoder er et samarbeidsprosjekt mellom Lakkegata skole, Grünerløkka skole, Zuccarellostiftelsen, Norges Ishockeyforbund, Grüner Hockey og SoCentral.

Håkkihoder er et aktivitetstilbud som omgår krav til økonomi og foreldreinnsats. Håkkihoder er gratis, og barna kan låne alt nødvendig utstyr. Skøytetreningen foregår i AKS-tiden, og krever dermed ikke foreldreinnsats.

Skøytetrening gir balanse, koordinasjon og utholdenhet, som er viktig i (nesten) all idrett og aktivitet. Håkkihoder vil gi barna et fysisk og motorisk grunnlag de kan bygge videre på, enten de velger å fortsette med hockey eller annen idrett.