Bakgrunn

Idrettens barnerettighet 8: Alle skal få være med på leken

Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi eller engasjement. Barn har rett til å være i et inkluderende idrettsmiljø uten utstyrs- eller kostnadspress.

Nasjonale kartlegginger viser at barn og unge beveger seg for lite. Studier viser at barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant de som aldri har vært med i et idrettslag, og at barn fra lavinntektsfamilier er underrepresentert i lagidrett. Kostnader og krav om foreldreinnsats er mulige barrierer. 

Håkkihoder ønsker å tenke nytt hvordan vi inkluderer barn i organisert idrett.Vi tror at et tettere samarbeid mellom idrettslag, frivillighet og skoler kan være en nøkkel til å inkludere flere. 

Håkkihoder er et aktivitetstilbud som omgår krav til økonomi og foreldreinnsats. Håkkihoder er gratis, og barna kan låne alt nødvendig utstyr. Skøytetreningen foregår i AKS-tiden, og krever dermed ikke foreldreinnsats.

Skøytetrening gir balanse, koordinasjon og utholdenhet, som er viktig i (nesten) all idrett og aktivitet. Håkkihoder vil gi barna et fysisk og motorisk grunnlag de kan bygge videre på, enten de velger å fortsette med hockey eller annen idrett.